PHÂN LƯỢNG

You are here:

Giới thiệu:

Phân lượng phân chia nguyên liệu dạng hạt, bột thành nhiều ngả đi khác nhau.