ĐỊNH LƯỢNG

You are here:

Giới thiệu:

Định lượng là bộ phận kiểm soát khối lượng hạt đi qua trong một đơn vị thời gian, được đặt tại vị trí cửa xả của thùng chứa. Khi sử dụng nhiều cái cùng lúc sẽ kiểm soát được tỷ lệ khối lượng các loại cỡ hạt có trong thành phần.